W KONCEPCJI POZNAWCZEJ

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

czlowiek_w_przyszlosci

Jednocześnie w koncepcji poznaw­czej zakłada się, że człowiek jest samodzielnym podmiotem przyjmującym posta­wę badawczą wobec rzeczywistości. Uczeń zatem, podobnie jak naukowiec, obsewuje świat, przewiduje, formułuje hipotezy, eksperymentuje, wnioskuje i zgodnie z posia­daną wiedzą przystosowuje się do świata i kształtuje go. Procesy emocjonalno-motywacyjne w poznawczej koncepcji człowieka uwikłane są również w proce­sy informacyjne. Motywacja i emocje – lęk, nadzieja, ciekawość, aspiracje, satys­fakcje powstają w trakcie operowania informacjami, a więc w procesie myślenia oraz działania i pełnią decydującą rolę w procesie nauczania-uczenia się.Rezultatem rozwoju psychologii poznawczej jest funkcjonalna koncepcja ucze­nia się. Zgodnie z tą teorią uczenie się człowieka ma charakter zadaniowy, co ozna­cza, iż podmiot najpierw wyobraża sobie cel i program działania, a następnie przy­stępuje do jego realizacji. Kontrola realizacji programu dokonywana jest poprzez informacje zwrotne o wynikach działania podmiotu. Skoro uczeń jest samodziel­nym podmiotem, który ciekaw jest świata, ma potrzebę i motywacje jego pozna­wania, to nauczanie powinno być specyficznym procesem badawczym. Nie może ono sprowadzać się do transmitowania wiedzy przez nauczyciela, lecz przede wszystkim powinno polegać na organizowaniu warunków do pracy badawczej ucznia.


PODSTAWA SWOBODNEGO WYCHOWANIA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

pobrany plik

Podstawą tzw. swobodnego wychowania – samorozwoju stał się naturalizm. Zgodnie z tą teorią rola nauczyciela – wychowawcy w procesie kształcenia spro­wadza się do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi naturalnych zdolno­ści i potrzeb dziecka.Według behawiorystów zachowanie człowieka, jego osiągnięcia w uczeniu się i pracy twórczej nie są zależne od środowiska fizycznego i społecznego, przy czym owo środowisko jest swoistą konfiguracją czy mozaiką bodźców, które sterują reakcjami człowieka.Obu powyższym teoriom przeciwstawia się koncepcję poznawczą, zgodnie z którą człowiek jest układem przetwarzającym informacje. Jego zachowanie, a więc również uczenie się zależy nie tylko od informacji (oddziaływań) płynących ze świata zewnętrznego, ale również od tzw. struktur poznawczych, czyli wiedzy zdo­bytej wcześniej w toku uczenia się i myślenia. Oznacza to, że człowiek jest stero­wany i kontrolowany przez informacje płynące ze środowiska oraz informacje za­kodowane uprzednio w pamięci w postaci systemu struktur poznawczych, stanowiących względnie trwałe cechy jednostek.


DYDAKTYKA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

w640

Celem edukacji medialnej jest przygotowanie uczniów (dzieci i młodzieży) do świadomego i kiytycznego odbioru przekazów medialnych o charakterze słowno-obrazowym. W. Strykowski podaje pełny zestaw celów współczesnej edukacji me­dialnej: przygotowanie uczniów do odbioru i korzystania ze wszystkich rodzajów mediów oraz do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej. U podstaw organizacji i przebiegu procesu kształcenia leżą zawsze określone załozema teoretyczne odwołujące się najczęściej do wiedzy psychologicznej na temat uczenia się ludzi. W zależności od tych założeń otrzymujemy różne sposo­by lub strategie realizacji procesu kształcenia. Dokonując pewnej syntezy dotych­czasowych teorii psychologicznych leżących u podstaw realizacji procesu kształ­cenia możemy wyróżnić trzy ich grupy. Sąto teorie: naturalistyczne, behawioralne, kognitywne (poznawcze).


ROZWÓJ ŚWIATOPOGLĄDU

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

wychowanie-sluchowe

Rozwój światopoglądu następuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Początkowo bywa niestabilny. Młodzież często reprezentuje następujące postawy: idealizm młodzieńczy, nihilizm, cynizm lub religijność. Idealizm to poszukiwa­nie wzorca idealnego, koncepcja doskonałej rzeczywistości, solidaryzowanie się ze słabszymi i skrzywdzonymi stopniowo przechodzi w realizm. Nihilizm to zaprzeczanie sensowi istnienia, utrata wiary w ludzi. Przyczyną mogą być niepo­wodzenia szkolne lub przeżycia osobiste. Taka postawa może prowadzić do prób samobójczych albo do tworzenia grup nieformalnych (np.: satanizm). Świadczy o rezygnacji. Cynizm to rozbieżność między głoszonymi przekonaniami a ich realizacją. Taka postawa to mechanizm obronny, który świadczy o wewnętrznym oporze. Religijność to poszukiwanie wartości duchowych w praktykach religij­nych. Trzeba zwrócić szczególną uwagę m.in. na to jakie strony odwiedza dziec­ko w Internecie, gdyż wiele grup religijnych werbuje swoich członków właśnie za pośrednictwem sieci.


WIĘKSZE TRUDNOŚCI

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

bezstres

Tym większe trudności przezwyciężyć musi młodzież polska i in­nych krajów post socjalistycznych, której przypadło żyć na styku dwóch całkowi­cie odrębnych epok, i to w podwójnym znaczeniu: technicznym i ustrojowym (eko­nomiczno-społecznym) .Postawa młodzieży, daleka od chłodnej rozwagi dorosłych, przynosi dużo udręki i cierpienia. Piśmiennictwo naukowe wymienia szereg cech, które różnicują rozu­mowanie młodzieży od dociekań ludzi dorosłych. Są to następujące cechy:Przyjmowanie skrajnych stanowisk. Postawa młodzieży jest albo dogma­tyczna, albo sceptyczna (krytyczna), nigdy zaś relatywna. Nie uznaje ona stano­wisk pośrednich, koncepcji filisterskich, służących wygodzie życia.Młodzież jest doktrynerska, tzn. skłonna do tworzenia konstrukcji, wycią­gania pochopnych wniosków, do powierzchownej krytyki. Doktrynerstwo młodzie­ży wyraża się również w tworzeniu utopii społecznych.Młodzież wykazuje nieograniczoną wiarę w rozum i pragnienie wiedzy absolutnej. Wszystko to tłumaczy się brakiem doświadczenia, nieznajomością fak­tów oraz brakiem oporów logicznych”.


WSKAZANIA WYCHOWAWCZE

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

agresja_04

Wskazania wychowawcze powinny zatem zmierzać w kierunku budzenia, roz­wijania i wzbogacania zainteresowań młodzieńczych. Doświadczenia zdobywane w toku zaspokajania zainteresowań pogłębiają wiedzę i kształtują osobowość, a zabiegi z tym związane zużywają nadwyżkę energii, która w tym wieku mogła­by być łatwo skierowana na niepożądane tory. W świecie współczesnym wobec rewolucyjnych przeobrażeń w dziedzinie tech­niki i życia społecznego, które pociągnęły za sobą zmiany norm moralnych regu­lujących stosunki między ludźmi, młode pokolenie napotyka duże trudności w zdo­bywaniu postaw światopoglądowych. Młodzież dowiaduje się o wojnach, rzeziach, brutalnych aktach przemocy jednych ludzi wobec drugich, o wysokiej śmiertelno­ści, głodzie i chorobach ogromnej części ludzkości, o wielkim dobrobycie i kom­forcie innej części. Wszystko to konfrontuje z ideałami dobra, sprawiedliwości, pokoju, powszechnego dobrobytu, lansowanymi jako postępowe hasła nowej ery. Te niezgodności i przeciwieństwa występują dzięki środkom informacyjnym z dużą ostrością i siłą.


KONFRONTACJA CECH

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

pobrany plik (2)

Konfrontacja własnych cech osobowości z ideałami i wzorami społecznie uzna­nymi wywołuje wśród młodocianych tendencje samowychowawcze. Młodzież pragnie dorównać uznanym przez siebie bohaterom, pracuje usilnie nad wyrobie­niem takich właściwości, które by pozwoliły zbliżyć się do obranego ideału. Jak wiadomo, ideał ten ulega zmianie. We wczesnym dorastaniu młodociani pragną naśladować osoby z bliższej lub dalszej rodziny, osoby adorowane, potem posta­cie z literatury, wreszcie wzory z otaczającej rzeczywistości społecznej.Ważnym aspektem osobowości są zainteresowania, ponieważ aktywizują i ukie­runkowują działalność człowieka. Zainteresowanie jest to właściwość psychiczna,która przybiera postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu i przejawia się w wybiórczym stosunku do otaczających nas zjawisk, tzn.: w dostrzeganiu określonych cech, problemów, w dążeniu do ich poznania, zba­dania, rozwiązania oraz w przeżywaniu różnorodnych uczuć (pozytywnych lub negatywnych) związanych z brakiem, nabywaniem i posiadaniem wiedzy. 


PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚĆ DZIECKA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

c82813f6-94d4-4edc-973c-8f2297ee2f05_20100330085846_Niemowle-63

Osobowość dziecka jest bardzo złożoną strukturą, opartą na wzajemnych za­leżnościach różnych cech od siebie i specyficznej ich hierarchii, która sprawia, że jedne cechy są dominujące, inne zaś podrzędne. Osobowość małego dziecka tymróżni się od osobowości dorosłego, że jest jeszcze „nieskrystalizowana”. Brak jej bowiem owego „ośrodka”, ,jądra osobowości” zespołu cech, wokół których skupiają się właściwości pozostałe. U małego dziecka kształtuje się różnie w za­leżności od warunków środowiskowych, w których dziecko żyje oraz od procesu wychowawczego. W ciągu pierwszych lat życia kształtują się te podstawy osobo­wości dziecka, które w poważny sposób zadecydująo dalszym jej rozwoju. Kształ­tuje się również zgodnie z prawami rozwoju ontogenetycznego oraz zgodnie z wła­snym, indywidualnym rytmem rozwojowym, uzależnionym od swoistych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Zalążkowa osobowość małego dziec­ka krystalizuje się wraz z wiekiem w osobowość coraz pełniejszą, o strukturze coraz lepiej zintegrowanej, spoistej i bogatej w doświadczenia, która reaguje na środowisko, przystosowuje się do niego, a zarazem je przekształca, zależnie od swych potrzeb indywidualnych i od zasymilowanych potrzeb społecznych, w od­mienny sposób na każdym poziomie swego rozwoju.


ŚWIAT CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Świat człowieka współczesnego kształtowany jest w poważnej mierze przez środki masowego przekazu (mass media, środki komunikowania, media elektro­niczne). Media umożliwiająstruktuiyzowanie, kodowanie, przetwarzanie informa­cji, a także rekonstruowanie wiedzy. Są czymś więcej niż tylko nośnikami komu­nikatów, są narzędziami, jakimi jednostka dysponuje w poznawaniu rzeczywistości i rozwijaniu swojego intelektu. Media, modelując rzeczywistość, tworzą doświad­czenia, które mogą (przy licznych zastrzeżeniach) zastępować osobiste, bezpośred­nie doświadczenie jednostki. Jednym z najważniejszych czynników, który ma dzisiaj olbrzymi wpływ na życie jednostek, społeczności lokalnych, całych społe­czeństw i kontynentów jest technologia informacyjna. Dopiero komputer i tech­nologia informacyjna połączone z tradycyjnymi mediami powodują, że stają się one interaktywne i umożliwiają uczącym się aktywną z nimi współpracę.


CZY WARTO?

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Czy warto inwestować bez końca kolejne setki złotych w tuning i rasowanie tylko po to, by pochwalić się kolegom, jakiego to potwora ma się w domu. Bo z tych megabajtów i gigaherców tak naprawdę tylko niewielu chce i potrafi zro­bić pożytek. Być może warto zastanowić się choć chwilkę nad tym, czy warto marnować czas i pieniądze na pustą rozrywkę. Zwłaszcza teraz, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, konkurencja na rynku pracy wzrośnie. W cenie będą nie tylko dyplomy, lecz też umiejętności. A tych nikt nie zdobędzie, przestawiając FSB (częstotliwość pracy magistrali systemowej) na więcej MHz czy „ripując” kolejną płytkę. Obsługa sieci p2p (peer to peer) na piątkę – w rozmowie kwalifi­kacyjnej z pracodawcą- może nie wystarczyć ‚. Z przeprowadzonych przeze mnie w tym roku (2004) badań wynika, że większość badanych nastolatków, którzy posiadają w domu komputer (96%) gra w gry godzinę i ponad godzinę dziennie.