BARIERA DOSTĘPNOŚCI

Leave a comment

Współcześnie poważną barierą dostępności są również ograniczenia czasowe, związane z niewystarczającą ilością czasu, którą można przeznaczyć na poszuki­wanie informacji.Bariery dostępności można też rozważać w szczegółowych przypadkach, np. w zakresie dostępu do Internetu jako źródła informacji. Na przykład w stosunku do bibliotek szkolnych i pedagogicznych uczyniła to Bogumiła Staniów, która wskazała następujące utrudnienia:W zakresie prawa i zarządzania, m.in. brak aktów prawnych regulują­cych działania bibliotek szkolnych i określających funkcje i zadania nowoczesnej biblioteki szkolnej – szkolnego ośrodka informacji; brak standardów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych; brak jednolitej polityki komputeryzacji bibliotek szkolnych i pedagogicznych.W zakresie organizacji i finansów, m. in. brak środków na opłacenie korzy­stania z sieci, trudności sprzętowe, zbyt mała liczba stanowisk, doskonalenie się pracowników resortu edukacji często przekracza możliwości finansowe tej grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *