BARIERY PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE

Leave a comment

Podsumowując teoretyczne rozważania dotyczące współczesnych typologii barier i rodzajów utrudnień w dostępie do informacji, trzeba podkreślić, że trud­no jest znaleźć jednoznaczny sposób analizy tych zjawisk. Po rozpatrzeniu różnych możliwych sposobów ich porządkowania, wydaje się, że najbardziej ogólny po­dział dotyczy następujących kategorii:bariery podmiotowe (związane z użytkownikiem informacji);bariery przedmiotowe (związane z szeroko pojętym znaczeniem systemu informacyjnego).Wiek XXI – symbol nowoczesności, gwałtownego i nieprzewidywalnego roz­woju techniki i gospodarki sprawia, że w nieco innych kategoriach postrzegamy rzeczywistość. Zakładamy, że nie ma w niej miejsca na zacofanie, niewiedzę, brak kompetencji zawodowych, czy brak ogólnej orientacji w bieżących wydarzeniach w świecie politycznym, społecznym, kulturowym.W konkurencji pomiędzy państwami, regionami gospodarczymi, korporacja­mi czy pojedynczymi przedsiębiorcami wygrywająte podmioty, które dostosowują swoje strategie działania do cech otoczenia, którymi w skali światowej sąm.in.:lawinowy przyrost wiedzy i jej upowszechnianie w postaci informacji,zacieranie granic pomiędzy różnymi typami działalności człowieka, orga­nizacji społecznych czy gospodarczych, a także granic państwowych i kulturalnych,chaos kulturowy, etyczny, moralny związany z tempem zmian’.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *