E- LERNING

Leave a comment

Walorem e-leamingu jest: zindywidualizowane, spersonalizowa­ne kształcenie; grupowe uczenie się, poprzez udział w forach dyskusyjnych, moż­liwość wykorzystania wirtualnego środowiska; możliwość skorzystania z różno­rodnych form pomocy, doradztwa, komentarzy i interpretacji; dogodność procesu studiowania dostosowanego do możliwości czasowych studiującego; możliwość korzystania z różnorodnych źródeł, narzędzi i pomocy dydaktycznych; przekształ­canie procesu kształcenia z pasywnego w aktywny, mobilizowanie osoby uczącej się do samodzielnego poznawania i odkrywania.Wśród aktualnie realizowanych przez BL programów edukacyjnych dostępnych online wymienić można:Collect Britain, największy z dotychczasowych projektów mający charakter ogólny. Zawiera ponad 100 000 obrazów, 350 godzin zapisów dźwiękowych; wykorzystuje fotografie, rękopisy, malarstwo, mapy, czasopisma składające się na bogaty obraz brytyjskiej historii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *