KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Leave a comment

Przejawia je bibliotekarz, gdy: potrafi wyzwalać kreatywność zachowań i samo­dzielność myślenia w działaniach biblioteczno-informacyjnych, umie posłużyć się technikami badawczymi w rozpoznawaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników oraz poddać je krytycznej ocenie; jest refleksyjnym praktykiem, który ocenia efekty swoich wyborów i działań w zawodzie oraz aktywnie szuka okazji do rozwoju zawodowego, twórczo motywuje do pracy siebie i innych,kompetencje informatyczne – wyrażają się sprawnym korzystaniem z no­woczesnych technologii informacyjnych i medialnych.Przejawia je bibliotekarz, gdy: zna język obcy i język komputera, potrafi po­sługiwać się techniką informacyjną i medialną, zna podstawowe usługi sieciowe Internetu (poczta elektroniczna, telnet, www), posługuje się odpowiednim opro­gramowaniem systemowym i użytkowym w tworzeniu i obsłudze baz danych;umie tworzyć stronę internetową swojej biblioteki, zna metody i narzędzia opisu organizacji wiedzy i informacji w systemach bibliotecznych i pozabibliotecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *