SKUPIENIE NA ZASOBACH

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Program będzie się skupiał na zasobach prymamych, wyselekcjonowanych pod kątem ich przydatności dla programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich (dla uczniów od 5 do 17 roku). Biblioteka i Archiwa Kanady będą współpracować z innymi bibliotekami, insty­tucjami archiwalnymi, edukacyjnymi i nauczycielami, aby zbudować dostępną Online narodową skarbnicę – repozytorium dokumentów prymamych zw. Evidence Web, przydatnych dla edukacji jak również zapewniać dostęp do oryginałów w in­stytucjach lokalnych, znajdujących się we wszystkich instytucjach kanadyjskich (lokalnych, prowincjalnych, czy uniwersyteckich). Intencją twórców programu jest umożliwienie uczniom z najodleglejszych miejscowości zapoznania się ze spu­ścizną narodową zgromadzoną w Ottawie i w innych miejscach, a także upo­wszechnienie niezwykle cennych zbiorów, które ze względu na swoją wartość rzadko były udostępnianie.


PRZEDSTAWIONE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Jednocześnie z wystawą przygotowane zostało faksymile Ewangeliarza, które „wędruje” po bibliotekach publicznych tego terenu i każdy może go dotknąć.Mariannę McLean przedstawiła inicjatywy podjęte przez Library and Archi- ves Canada, nową instytucję, której powstanie zatwierdził w maju 2004 roku rząd kanadyjski. Powstała ona z połączenia Narodowej Biblioteki Kanady i Narodo­wych Archiwów Kanady. Jej celem nie jest jedynie zwykła fuzja obu zbiorów, ale utworzenie nowej instytucji wiedzy, która prowadziłaby do zaspokojenia potrzeb Kanadyjczyków w zakresie dostępu, wykorzystania i rozumienia narodowej spu­ścizny piśmienniczej.Przedsięwzięcie przedstawione przez M.MeLean to wirtualno-tradycyjny pro­gram edukacyjny, który ma uczynić zbiory biblioteki i archiwum dostępnymi dla szkół. Ma ono charakter federalny, ale opiera się na współdziałaniu władz oświa­towych w poszczególnych prowincjach.


ZAINTERESOWANI WYSTAWĄ

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Zainteresowani mogli obej­rzeć wystawę i wziąć udział w warsztatach, podczas których mieli możliwość po­znania różnych sposobów wizualnego przekazu treści (mapy, znaczki, fotografie) a także ilustrowania tekstów w różnych kulturach i epokach np. ewangeliarzy czy Koranu. BL przygotowało także wirtualną wersję tejże wystawy wraz z komentarzami. Prezentowane są najpiękniejsze strony, bogato ilustrowane. Dzięki programowi zapewniającemu „przewracania kartek” można mieć wrażenie rzeczywistego kon­taktu z Ewangeliarzem.British Library organizuje także, wspólnie z North East Museum Libraries and Archives Council, tzw. „kuferki pomocy dydaktycznych” dla uczniów w wieku 5- —18 lat. Zawierają one różnorodne materiały dydaktyczne zainspirowane Ewange- liarzem jak plany lekcji dotyczące tej problematyki, obrazki, wszelkiego rodzaju ilu­stracje, wzory inicjałów, gry, płyty CD z nagraniami odgłosów z wyspy Holy Island. Te kuferki są rozsyłane do muzeów i bibliotek szkolnych na Północnym Wschodzie Anglii.


PREZENTACJA ZBIORÓW

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Prezentacje zbiorów specjalnych zawierających XIX-wieczne ryciny i gra­fiki, mapy Londynu, nagrania na płytach gramofonowych piosenek, muzyki czy mowy z 5 kontynentów,wycieczki tematyczne np. zagubione ogrody czy Londyński East End. Pre­zentowane są mapy, ryciny, rysunki i historyczne relacje mieszkańców z okolic East Endu, gdzie XVII-wieczny pamiętnikarz Samuel Pepys odbywał przechadzki aż do chwili rozwoju przemysłu na tych terenach, wirtualne wystawy np. „Pejzaże literackie” ukazujące miejsca związane z pracami wybitnych klasyków jak Chaucer czy Wordsworth.Oprócz form kształcenia prowadzonych online BL oferuje również progra­my edukacyjne dostępne na miejscu w bibliotece i współuczestniczy w przygo­towaniu pomocy dydaktycznych do wykorzystania w klasach. Tu ilustracją mogą być przedsięwzięcia związane z Ewangeliarzem z Lindisfame (Lindisfarne Gospels)%.


E- LERNING

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Walorem e-leamingu jest: zindywidualizowane, spersonalizowa­ne kształcenie; grupowe uczenie się, poprzez udział w forach dyskusyjnych, moż­liwość wykorzystania wirtualnego środowiska; możliwość skorzystania z różno­rodnych form pomocy, doradztwa, komentarzy i interpretacji; dogodność procesu studiowania dostosowanego do możliwości czasowych studiującego; możliwość korzystania z różnorodnych źródeł, narzędzi i pomocy dydaktycznych; przekształ­canie procesu kształcenia z pasywnego w aktywny, mobilizowanie osoby uczącej się do samodzielnego poznawania i odkrywania.Wśród aktualnie realizowanych przez BL programów edukacyjnych dostępnych online wymienić można:Collect Britain, największy z dotychczasowych projektów mający charakter ogólny. Zawiera ponad 100 000 obrazów, 350 godzin zapisów dźwiękowych; wykorzystuje fotografie, rękopisy, malarstwo, mapy, czasopisma składające się na bogaty obraz brytyjskiej historii.


SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁAŃ

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Szerokie spektrum działań edukacyjnych realizowanych przez British Library przedstawiła Lynne Brindley. Podkreśliła, że British Library jako największa bry­tyjska biblioteka naukowa, narodowa instytucja kultury i wiedzy wspiera procesy kształcenia poprzez zapewnianie dostępu do .swoich zbiorów i usług. Prezentowane programy świadcząo ogromnym wkładzie tejże biblioteki do demokratyzacji dostępu do cennych i trudno dostępnych zbiorów. Zgodnie z przyjętą misją użytkownikami i adresatami różnorodnych form kształcenia są wszystkie osoby uczące się w szero­kim rozumieniu tego terminu (od naukowców, poprzez biznesmenów do uczniów). Podstawą programów edukacyjnych są zbiory zgromadzone przez British Library.Autorka w swojej prezentacji skoncentrowała się na programach e-leamingu oferowanych przez British Library dla zróżnicowanych wiekowo i intelektualnie użytkowników.


OMÓWIONE ZMIANY

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

W swoim wystąpieniu omówili zmiany, wdrożone w tejże bibliotece, których istotą jest odejście od ukierunkowania się na zbiory i usługi a skupienie się na relacjach z priorytetową dla nich grupą użytkowników – kongresmenami.Podczas Kongresu wiele uwagi poświęcono roli i udziałowi bibliotek narodo­wych w działalności edukacyjnej na rzecz całego społeczeństwa i wspieraniu pro­cesów demokratyzacji w dostępie do wiedzy i informacji, a nie jedynie zabezpie­czaniu dziedzictwa narodowego. Prezentowane wystąpienia dotyczyły bibliotek narodowych o charakterze ogólnym jak British Library, Library and Archives Canada, National Library and Information System Authority w Republice Tryni­dadu i Tobago, National Library w Beninie czy narodowych bibliotek o charakte­rze specjalnym jak argentyńska Narodowa Biblioteka Nauczycielska czy Natio­nal Agricultural Library w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn.