PODCZAS DYKTATURY

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Przypomnę, że prze­wrót wojskowy, który miał miejsce w 1973 r. doprowadził do objęcia rządów przez Juntę Rządu Sił Zbrojnych i Policji. Rząd Pinocheta przeprowadził procesy repry­watyzacyjne i prywatyzacyjne wszystkich sektorów znacjonalizowanych przez chadeckie i marksistowskie rządy prezydentów Edwarda Frei i Salvadora Allen- de. Okres dyktatury miał głęboki wpływ na życie intelektualne społeczeństwa ale także na intelektualne instytucje takie jak uniwersytety czy biblioteki różnych sieci. Bibliotekom, w których zatrudniono sympatyków Pinocheta, zabroniono groma­dzenia i udostępniania nie tylko publikacji, które określone zostały jako lewico­we, ale wszystkich, które w jakikolwiek sposób krytykowały lub naruszały porzą­dek ustanowiony przez juntę. Większość prac o charakterze intelektualnym twórczym była wydawana poza granicami Chile. Podczas dyktatury zdarzały się wypadki palenia księgozbiorów bibliotecznych, choć na szczęście nie przyjęły one skali masowej. Powszechniejsze były sytuacje niszczenia prywatnych zbiorów lewicowych intelektualistów, przywódców związkowych czy członków partii.


UWZGLĘDNIAĆ I USTALAĆ

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Uwzględnianie praw dziecka w formułowaniu narodowej polityki bibliotecznej,organizowanie szkoleń dla bibliotekarzy odnośnie praw dziecka i zamiesz­czenie odpowiednich zapisów na ten temat w kodeksach etyki zawodowej,włączenie do projektów UNICEF-u zapisów o prawie do informacji i usług bibliotecznychustanowienie 20 listopada dniem działań bibliotecznych propagujących pra­wa dziecka,dokonanie wyboru literatury dla projektów edukacyjnych na temat praw człowieka,utworzyć wiarygodne i bezpieczne warunki, w których dzieci samodzielnie mogą poszukiwać i znajdować informacje, wyrażać swoje opinie i wykorzystywać swoje umiejętności,rozmawiać z dziećmi na temat możliwości poprawy ich codziennego życia,i najważniejsze ze wszystkich: wsłuchiwać się w to co mówią dzieci.Clara Budnik Sinay przypomniała sytuację bibliotek chilijskich w czasie i po zakończeniu dyktatury wojskowej generała Augusto Pinocheta, która trwała 17 lat. Tekst ten nie tylko ukazał jaką rolę na rzecz edukacji, demokracji odegrały biblio­teki, ale przypomniał różne konteksty działań i zachowania bibliotekarzy, z jaki­mi stykaliśmy się w Polsce w różnych okresach historycznych.


INTEGRALNA CZĘŚĆ PROJEKTU

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Integralną częścią projektu było wykorzystanie storytelling (w wykonaniu nauczycieli bibliotekarzy), podczas których opowiadano dzieciom nie tylko bajki czy baśnie ale także legendy, mity czy historyjki dotyczące różnych chilijskich kul­tur: Mapuches na południu Chile, Aymaras z andyjskich miejscowości czy Rapanui prezentowane po hiszpańsku i w ich etnicznych językach (Aymara, Mapudugun i Rapanui).Promowana w wystąpieniach potrzeba współpracy pomiędzy różnymi organi­zacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży znalazła swoje odzwierciedlenie we wspólnych sesjach i spotkaniach roboczych Sekcji: School Libraries and Resources Centers oraz Libraries for Children and Young Adults.We wnioskach końcowych obu sekcji zaproponowano podjęcie na szerszą ska­lę działań umacniających pozycję i prawa dzieci we współczesnym świecie:rozwijanie współpracy między IFLA i np. UNICEF na poziomie międzyna­rodowym i lokalnym.


WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Podstawą programu jest wykorzystanie różnorodnych materiałów edukacyjnych dla wspierania procesu dydaktycznego. Przygotowano ruchome komplety pomocy dydaktycznych (mini Leaming Resource Center), dające się łatwo przewieźć z jednej klasy do drugiej, zgodnie z potrzebami. Zestawy te wymieniane są 3-4 razy w roku. Projekt ruchomych zestawów pomocy dydaktycznych finansowany jest w 85% przez Ministerstwo Edukacji a w 15% przez szkołę i społeczność lokalną. Projekt ten, oprócz wspierania bieżących potrzeb dydaktycznych, ma także zachęcić uczniów do czytelnictwa, wdrożyć do pracy z różnymi źródłami informacji na dalszych etapach edukacji i ukazać niezbędność biblioteki i dostępu do informacji dla poprawy jakości życia. Dla samych szkół projekt ma być zachętą do tworzenia na bazie tych ruchomych zbiorów szkolnych Leaming Resouce Center.


ZGODNIE Z CELAMI

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Zgodnie z celami wyszczególnionymi w tym dokumencie biblioteki dla młodzieży mająumożliwić tej grupie użytkowników przej­ście od bibliotek dziecięcych do bibliotek dla dorosłych poprzez:propagowanie kształcenia ustawicznego, promocję bibliotek i czytelnictwa,kształtowanie i motywowanie do ciągłego czytania dla potrzeb informacjirozrywki,promowanie umiejętności niezbędnych dla edukacji informacyjnej (oprócz czytania, pisania i matematyki także gromadzenia, selekcji, oceny, interpretacjikrytycznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł),zapewnianie młodzieży dostępu do zbiorów i usług, które zaspokajają jej potrzeby edukacyjne, informacyjne, kulturalne i rozrywki.Referentki chilijskie przedstawiły założenia programu chilijskiego Minister­stwa Edukacji, służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych i umożliwianiu dostępu do informacji, m.in. wśród dzieci z etnicznych grup zamieszkujących Chile. W przedsięwzięciu uwzględniono 452 szkoły podstawowe (klasy 1-4) mające bardzo niskie osiągnięcia w zakresie edukacji.


PODKREŚLENIE W DOKUMENCIE

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

W dokumencie podkreśla się wyraźnie:konieczność zainwestowania w biblioteki dla dzieci,biblioteki te pełnią rolę ogniwa wprowadzającego dzieci i ich rodziny do społeczeństwa globalnego,ogromnie ważna jest współpraca między bibliotekami a innymi instytucja­mi działającymi w środowisku,jest potrzeba ustawicznego kształcenia i doskonalenia personelu pracującego z dziećmi, włączenia bibliotekarzy dziecięcych do zespołu zarządzającego biblio­teką oraz konieczność regularnej ewaluacji wszystkich usług bibliotecznych dla dzieci i młodzieży.Podstawową grupę użytkowników w bibliotekach dziecięcych stanowią dzie­ci od najwcześniejszych swoich dni do 13 roku życia oraz ich rodzice, opiekuno­wie, wychowawcy i wszyscy inni pracujący z dziećmi. Natomiast efektywnej pracy bibliotecznej z osobami w okresie adolescencji (13-19 lat) służą wydane w 1997 r.Wytyczne dla bibliotek obsługujących tę grupę użytkowników: Guidelines for Library Services for Young Adults.


WYTYCZNE I ZALECENIA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Wytyczne te stanowiły dodatek do IFLA Guidelines for Public Li­braries opublikowanego w 1986 r. W znowelizowanym dokumencie starano się dopasować jego treści do zmieniającego się otoczenia, w któiym dzieci wzrastają. Przy opracowaniu tekstu zwrócono uwagę na cele, które powinna pełnić biblioteka dla dzieci u progu XXI wieku:wspomagać proces kształcenia,wspierać (poprzez popularyzację) dokonujące się zmiany technologiczne, przy jednoczesnej świadomości ogromnego wykorzystania Internetu przez dzieci,kłaść większy nacisk na w pełni swobodny dostęp do wszystkich materia­łów dla dzieci i młodzieży,rozwijać umiejętności społeczne poprzez kontakty rówieśnicze, pomiędzy dziećmi z różnych kultur całego świata.Zalecenia zostały tak sformułowane, aby każdy kraj niezależnie od wielkości poziomu rozwoju ekonomicznego mógł dostrzec znaczenie i wartość doskonale zorganizowanych bibliotek dla dzieci i przeznaczyć środki do ich realizacji. A same Wytyczne mają stanowić narzędzie pomocne przy ich urzeczywistnianiu.Główną myślą, która znalazła odzwierciedlenie w tych Wytycznych w różnych jego fragmentach i powinna być podstawą w organizowaniu bibliotek dla dzieci jest uwzględnianie praw każdego dziecka.


PRZESTRZEGANE PRAWA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Prawa te powinny być przestrzegane przez wszystkich i przez wszystkie instytucje, m.in. przez biblioteki, które umożliwiają ich wypełnienie. Dlatego też do tego dokumentu ONZ odwołują się publikacje IFLA np. IFLA/ UNESCO Public Library Manifesto (1994), IFLA/UNESCO School Library Manifesto (1999), The Public Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Deve- lopment (2001), Guidelines for Young Adults (1997) oraz Guidelines for Chil­dren s Library Services.Ten ostatni z wymienionych dokumentów został przedstawiony podczas tego­rocznej IFLA przez Section on Library Services to Children and Young Adults (Sekcja Usług Bibliotecznych dla Dzieci i Młodzieży). Jest to długo oczekiwana, znowelizowana wersjaWytycznych dotyczących działalności bibliotek dla dzieci (Guidelines for Children ’s Library Services). Pierwsza edycjaWytycznych uka­zała się w 1991 r., ajej redaktorem była Adele M. Fasick, ówczesna przewodni­cząca Sekcji.


W RAMACH SIECI

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

W ramach sieci realizowany jest program usług biblio­tek ruchomych dla najbardziej oddalonych dzielnic miasta (Caja Compensación Familiar Colsubsidio, od 1995 r. działający jako Sieć Bibliotek Publicznych Col- subsidio-Red de Bibliotecas Publicas de Colsbusidio), które służą doskonaleniu kształcenia i szkoleniu rodzin, organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych, z których korzysta dana społeczność.Podczas obrad plenarnych i spotkań różnych sekcji, zwłaszcza publicznych dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych, wielokrotnie przytaczano tekst Konwencji Praw Dziecka ONZ z 1989 r., którą podpisały wszystkie kraje świata z wyjąt­kiem USA i Somalii. Dokument ten odnosi się do dzieci i młodych ludzi, którzy nie ukończyli 18 roku życia a dotyczy m.in. prawa do nauki, zabawy, informacji, odpoczynku, czasu wolnego, wolności od wszelkich form przemocy a także do tego, aby ich punkt widzenia był brany pod uwagę, gdy podejmowane są decyzje ich dotyczące.


SZEROKI PROGRAM DZIAŁAŃ

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Carlos Alberto Zapata C. z Luis Arago Library w Bogocie przedstawił sze­roki program działań edukacyjnych prowadzonych przez sieć bibliotek publicznych w stolicy Kolumbii Bogocie (Red de Bibliotecas Publicas de Bogota) – BIBLO- RED). Jest to najlepiej w kraju zorganizowana sieć. Obejmuje ona 4 megabiblio- teki zlokalizowane w różnych częściach miasta oraz 105 bibliotek miejskich. Obecnie wdraża się nowe technologie informacyjne do sieci tych bibliotek. Zakoń­czona została konwersja katalogów kartkowych na katalogi zautomatyzowane, wprowadzono zintegrowane systemy biblioteczne obejmujące takie procesy biblio­teczne jak gromadzenie, opracowanie, udostępnianie czy zarządzanie finansami, zapewniono dostęp do Internetu i zorganizowano usługi biblioteczno-informacyjne wykorzystujące ten dostęp.