ŚCISŁA WSPÓŁPRACA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Narodowa Biblioteka Nauczycielska ściśle współpracuje z takimi sieciami jak:SIC (Sistema de Información y Comunicación del Melcosur en Educación), wspomniana uprzednio,SIU (Sistema de Información Universitaria), która specjalizuje się w pro­blematyce szkolnictwa wyższego i obejmuje 14 narodowych uniwersytetów. Moduł biblioteczny systemu (El Modulo SIU-Bibliotecas) zapewnia dostęp do bibliotecz- no-bibliograficznych baz tychże uniwersytetów,REDUC (Red Latinoamericana de Información y Documentación) Latyno­amerykańska sieć Informacji i Dokumentacji w zakresie Edukacji, której centrum znajduje się w Santiago (Chile).Warto wspomnieć, że na terenie Argentyny już od 1975 r. działa federalny Narodowy System Informacji Edukacyjnej (Sistema Nacional de Información Educativa = ŚNIE).Za funkcjonowanie Narodowego Systemu Informacji Edukacyjnej odpowie­dzialna jest:Narodowa Biblioteka Nauczycielska, której merytorycznie podlegąjąbiblio- teki pedagogiczne i tworzona obecnie sieć bibliotek szkolnych orazNarodowe Centrum Informacji Dokumentacyjnej w zakresie Edukacji Ministerstwa Edukacji, Nauki i Technologii (Centro National de Información Documental Educativa) utworzone w 1960 r., któremu podlegają 24 prowincjalne Centra Dokumentacji i Informacji Edukacyjnej.


KOORDYNACJA PRACY

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Narodowa Biblioteka Nauczycielska po uchwaleniu w 1993 r. Federalnej Usta­wy nt. Edukacji przyjęła kluczową rolę w reformie edukacji, co doprowadziło do poprawy infrastruktury oświatowej i utworzenia Digital Library Service (DLS) specjalizującej się w zagadnieniach edukacji. DLS rozprzestrzeniła się w całym kraju poprzez federalną sieć tworzącą System Informacji i Komunikacji Sektora Edukacyjnego MERCOSUR (Sistema de Información y Comunicación del MER- COSUR Educativo – SIC). Wspólnym przedsięwzięciem jest ujednolicanie termi­nologii z zakresu edukacji. Narodowa Biblioteka Nauczycielska koordynuje pracę 41 bibliotek pedago­gicznych zlokalizowanych na terenie Argentyny. W 2000 r. Narodowa Biblioteka Nauczycielska przyjęła projekt utworzenia sieci bibliotek szkolnych BERA (Bi- bliotecas Escolares y Espezializadas de la Republica Argentina). Jego celem jest rozwój federalnego systemu bibliotecznego na każdym poziomie kształcenia.


PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Wraz z zatwierdzeniem w 1884 r. Aktu nr 1420 na temat Powszechnej Oświaty (Ley de Educación Comun No 1420) biblioteka ta otrzymała nazwę Publiczna Biblioteka Nauczycielska i przypisano jej funkcję biblioteki pedagogicznej.Narodowa Biblioteka Nauczyciejska specjalizuje się w argentyńskiej i ibero- amerykańskiej historii, socjologii, historii edukacji, prawodawstwie edukacyjnym. Prowadzona działalność edukacyjna adresowana jest przede wszystkich do polityków i decydentów oświatowych, badaczy i nauczycieli a także bibliotekarzy organizujących usługi biblioteczne dla nauczycieli. Prowadzi działalność informa­cyjną na temat ustawodawstwa w zakresie edukacji, organizacji szkolnictwa, pod­ręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, czasopism a także multimediów i iberoamerykańskiej telewizji edukacyjnej i jej programów. Organizuje szkolenia dla nauczycieli na temat metod aktywizujących procesy nauczania i szczegółowej dydaktyki, aby wiedzieć nie tylko czego uczyć, ale przede wszystkim jak uczyć.


BIBLIOTEKI O ZASIĘGU NARODOWYM

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Wśród bibliotek mających zasięg narodowy (i taką nazwę), ale o zakresie ogra­niczonym do jednej dziedziny wiedzy, wymienić należy argentyńską Narodową Bibliotekę Nauczycielską, której działalność i udział w kształceniu i demokraty­zacji w dostępie do wiedzy przedstawiła Graciela Perrone.Początki Narodowej Biblioteki Nauczycielskiej – Biblioteca National de Ma- estros, (jako Publicznej Biblioteki Nauczycielskiej) przypadają na lata 70. XIX w., okres prezydentury polityka Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), który miał największe znaczenie dla rozwoju bibliotek w Argentynie. Zdecydowanie pod­kreślał on ścisły związek między procesem nauczania a bibliotekami. Głosił tak­że myśl, że biblioteki są uniwersytetami, w których ludzie nie mający dostępu do szkolnictwa wyższego mogą się rozwijać. Uważał, że demokracja wymaga wy­kształconych obywateli, przygotowanych do wyboru swoich reprezentantów, a edu­kacja jest jedyną drogą do osiągnięcia tego celu.


SZEROKA EDUKACJA OBYWATELSKA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Prowadzona jest także szeroka edukacja obywatelska mająca na celu nie tylko dostarczenie informacji na temat organizacji i sprawowania władzy, ale także za­chowań, postaw i umiejętności personalnych potrzebnych dla prawidłowego funk­cjonowania w społeczeństwie (negocjowanie, współpraca, umiejętność słuchania, wyszukiwania informacji). Oddział Bibliotek Oświatowych jest odpowiedzialny za biblioteki szkolne, bi­blioteki w kolegiach nauczycielskich i w innych rządowych instytucjach oświato­wych w państwie. Organizuje szkolenia dla nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia bibliotek szkolnych, j est także organem doradczym dla Ministerstwa Edukacji w zakresie rozwoju bibliotek szkolnych. Dzięki School Improvement Programme rozwijane są biblioteki szkolne (w republice jest 497 szkół podstawo­wych i 137 średnich). Oddział przygotowuje także szkolenie w zakresie kształce­nia informacyjnego, opracowuje pomoce dydaktyczne dla ich realizacji.


WALKA Z ANALFABETYZMEM

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

NALIS współuczestniczy w programie walki z analfabetyzmem, wspólnie z Adult Literacy Tutors Association, największa w tym zakresie rola jest przypisana Oddziałowi Bibliotek Publicznych (ALTA), który przygotowuje materiały eduka­cyjne, organizuje szkolenia edukatorów. Zajęcia ALTA obywają się w bibliotekach (zarówno w pięknym, nowoczesnym budynku National Library, jak i w sieci bibliotek). Organizowane są specjalne działania dla najmłodszych dzieci, które są rejestrowane w bibliotekach zaraz po urodzeniu. W bibliotece gromadzi się ma­teriały dla nich, ale także z myślą o matkach, kobietach w ciąży i osobach opie­kujących się maluchami. Dla osób niepełnosprawnych, głównie osób z problema­mi wzroku tworzone są zbiory książek mówionych, w wersji elektronicznej, w Braille’u, organizowane są szkolenia obsługi komputera i wyszukiwania infor­macji poprzez komputery.


OCHRONA I POPULARYZACJA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Oprócz funkcji związanych z archiwizacją piśmiennictwa państwowego, wydawaniem narodowej bibliografii NALIS reali­zuje funkcje edukacyjne poprzez swoje 4 oddziały: the Heritage Library Division, the Public Library Division, the Educational Libraries Division i the Information Networks Division. The Heritage Library Division jest odpowiedzialne za gromadzenie, ochronę i popularyzację wszystkiego co zostało napisane przez czy o narodowościach zamieszkujących Trynidad i Tobago (Europejczycy, Afrykańczycy, Chińczycy, Hin­dusi, Syryjczycy, Libańczycy, ok. 1 min 300 tys. mieszkańców). Dąży do stwo­rzenia podstawowej kolekcji karaibskiej za pośrednictwem bibliotek tych dwóch wysp. Popularyzują literaturę Trynidadu i Tobago poprzez wystawy, storytelling, informatory, bibliografie i indeksy. Oprócz pisemnych zapisów odnośnie historii wysp z inicjatywy NALIS rozpoczęto rejestrowanie zapisów ustnych nt. historii.


WSPÓLNIE Z TWÓRCAMI

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Wspólnie z twórcami z Porto-Novo organizuje spotkania przybliżające trady­cyjną sztukę ludową, w celu jej zachowania i spopularyzowania wśród młodych ludzi. Organizuje wystawy promujące benińską kulturę i narodowych artystów. Biblioteka ta organizuje szkolenia dla zarządzających, udostępnia im swoje po­mieszczenia dla organizacji kursów, a także dla uprawiania sportów. Zorganizo­wano kluby karate, judo i tenisa stołowego. Celem tych wszystkich działa jest dotarcie do najszerszych kręgów społeczeństwa i umożliwienie im pełne wykorzy­stanie zasobów bibliotecznych. Wg Joan Osbome” w republice Trynidadu i Tobago realizacja kluczowych zadań przypisanych bibliotece narodowej spoczywa na National Library and In­formation System Authority (NALIS), utworzonej w 1998 r., w której skład wchodzą 3 biblioteki publiczne (the Camegie Free Library, the Public Library of Trinidad i the Central Library Service).


ZASPOKOJENIE RÓŻNYCH GUSTÓW

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Udostępnia poprzez swoje wy­pożyczalnie zbiory zaspokajające różne gusta tak młodzieży, jak i dorosłych. Nie dotyczy to materiałów archiwalnych. NlofB zorganizowała w 1998 r., przy współ­udziale UNICEF, sekcję dla dzieci w wieku do 14 lat, która oprócz wypożyczania zbiorów prowadzi grupy dyskusyjne dotyczące książek, narodowych i międzyna­rodowych problemów nurtujących je, warsztaty plastyczne, pokazy wideo i inne formy aktywności wspomagające zinstytucjonalizowany proces nauczania. We współpracy z Międzyrządową Agencją dla krajów francuskojęzycznych (Agence Intergouvemementale pour la Francophonie – AIF) Narodowa Biblioteka Beninu zapewnia młodzieży dostęp do Internetu, zajmuje się kształceniem w zakresie obsługi komputerów i znajomości programów komputerowych.


ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Leave a comment Edukacyjne funkcje bibliotek Leave a comment

Istotą przedsięwzięcia jest wykorzystanie zasobów tworzących spuściznę na­rodową nie jedynie jako ilustrację, ale jako aktywną, innowacyjną część progra­mu nauczania. Stąd konieczna jest współpraca pomiędzy pedagogami, nauczycie­lami, którzy są specjalistami w zakresie metod nauczania, znają szczegółowe programy a bibliotekarzami i archiwistami, którzy ocenią wartość materiałów, przygotują ich opis czy przedstawią informację o charakterze kontekstowym do­tyczącą poszczególnych jednostek zbioru.Przykładem bardzo szeroko nakreślonych działań edukacyjnych realizowanych przez biblioteki narodowe były wystąpienia referentek z Wysp Karaibskich i Afiyki.National Library of Benin (NlofB), jak podaje Francis Marie-Jose Zogo, po­wstała w 1975 r., oprócz pełnienia roli wynikającej z bycia główną biblioteką pań­stwa – archiwizacji i konserwacji piśmienniczego dorobku narodowego, gro­madzenie egzemplarza obowiązkowego i wydawania narodowej bibliografii, gromadzenia specjalnych zbiorów ukazujących dziedzictwo kulturowe także peł­ni bardzo szeroką rolę jako biblioteka publiczna.