PODSTAWA SWOBODNEGO WYCHOWANIA

Leave a comment

pobrany plik

Podstawą tzw. swobodnego wychowania – samorozwoju stał się naturalizm. Zgodnie z tą teorią rola nauczyciela – wychowawcy w procesie kształcenia spro­wadza się do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi naturalnych zdolno­ści i potrzeb dziecka.Według behawiorystów zachowanie człowieka, jego osiągnięcia w uczeniu się i pracy twórczej nie są zależne od środowiska fizycznego i społecznego, przy czym owo środowisko jest swoistą konfiguracją czy mozaiką bodźców, które sterują reakcjami człowieka.Obu powyższym teoriom przeciwstawia się koncepcję poznawczą, zgodnie z którą człowiek jest układem przetwarzającym informacje. Jego zachowanie, a więc również uczenie się zależy nie tylko od informacji (oddziaływań) płynących ze świata zewnętrznego, ale również od tzw. struktur poznawczych, czyli wiedzy zdo­bytej wcześniej w toku uczenia się i myślenia. Oznacza to, że człowiek jest stero­wany i kontrolowany przez informacje płynące ze środowiska oraz informacje za­kodowane uprzednio w pamięci w postaci systemu struktur poznawczych, stanowiących względnie trwałe cechy jednostek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *