ŚWIAT CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO

Leave a comment

Świat człowieka współczesnego kształtowany jest w poważnej mierze przez środki masowego przekazu (mass media, środki komunikowania, media elektro­niczne). Media umożliwiająstruktuiyzowanie, kodowanie, przetwarzanie informa­cji, a także rekonstruowanie wiedzy. Są czymś więcej niż tylko nośnikami komu­nikatów, są narzędziami, jakimi jednostka dysponuje w poznawaniu rzeczywistości i rozwijaniu swojego intelektu. Media, modelując rzeczywistość, tworzą doświad­czenia, które mogą (przy licznych zastrzeżeniach) zastępować osobiste, bezpośred­nie doświadczenie jednostki. Jednym z najważniejszych czynników, który ma dzisiaj olbrzymi wpływ na życie jednostek, społeczności lokalnych, całych społe­czeństw i kontynentów jest technologia informacyjna. Dopiero komputer i tech­nologia informacyjna połączone z tradycyjnymi mediami powodują, że stają się one interaktywne i umożliwiają uczącym się aktywną z nimi współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *