WIĘKSZE TRUDNOŚCI

Leave a comment

bezstres

Tym większe trudności przezwyciężyć musi młodzież polska i in­nych krajów post socjalistycznych, której przypadło żyć na styku dwóch całkowi­cie odrębnych epok, i to w podwójnym znaczeniu: technicznym i ustrojowym (eko­nomiczno-społecznym) .Postawa młodzieży, daleka od chłodnej rozwagi dorosłych, przynosi dużo udręki i cierpienia. Piśmiennictwo naukowe wymienia szereg cech, które różnicują rozu­mowanie młodzieży od dociekań ludzi dorosłych. Są to następujące cechy:Przyjmowanie skrajnych stanowisk. Postawa młodzieży jest albo dogma­tyczna, albo sceptyczna (krytyczna), nigdy zaś relatywna. Nie uznaje ona stano­wisk pośrednich, koncepcji filisterskich, służących wygodzie życia.Młodzież jest doktrynerska, tzn. skłonna do tworzenia konstrukcji, wycią­gania pochopnych wniosków, do powierzchownej krytyki. Doktrynerstwo młodzie­ży wyraża się również w tworzeniu utopii społecznych.Młodzież wykazuje nieograniczoną wiarę w rozum i pragnienie wiedzy absolutnej. Wszystko to tłumaczy się brakiem doświadczenia, nieznajomością fak­tów oraz brakiem oporów logicznych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *