WSZYSTKIE DROGI DO ZWIĘKSZENIA KOMPETENCJI

Leave a comment

Niekiedy są to różnego rodzaju konkursy, quizy wspomagające własne poszukiwania konieczność sięgnięcia do różnorodnych źródeł. Sposobem na kształ­towanie kompetencji informacyjnych użytkowników w bibliotekach jest także logiczna współpraca środowiskowa z domem kultury i muzeum, a nawet Kołem Gospodyń Wiejskich. Ogłaszane tam konkursy, olimpiady, różnego rodzaju turnieje (a w szkołach położony jest akcent na edukację ekologiczną, regionalną, medialną lub zdrowotną) kieruje potencjalnych użytkowników w stronę biblioteki i daje jej szanse edukacyjnego oddziaływania.Wszystkie drogi zwiększania kompetencji informacyjnych są dobre. Trudno jednak o wypracowanie monolitycznego modelu takiego oddziaływania i wskaza­nie go jako pewnego i na tyle skutecznego, aby mógł być rozpowszechniony w sto­sunku do wszystkich użytkowników informacji.W potocznym rozumieniu należy pojmować kompetencje użytkowników infor­macji jako przynajmniej elementarne rozeznanie w źródłach tradycyjnych i medial­nych, ich wartościowaniu pod kątem potrzeb zawodowych lub zainteresowań oso­bistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *